#
ÇALIŞMA ALANLARI
Makaleler

Gayrimenkul Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.   İşgal tazminatı ve Ecrimisil davaları

2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları

3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar

5.    İstihkak davaları

6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

7.    Kamulaştırılma nedeniyle kamulaştırma bedelinin artırımı davaları

8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

9.    Kira parasının  tespiti davaları

10.  İntifa,sükna ve hertürlü irtifak hakkı  davaları

11.  Tapu iptal ve tescil davaları

12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

14.  Kira alacağının takibi ve Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri

1.    Alım – satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi

2. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ve bu husustaki ihtilaflara ilişkin davalar.

3.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

4.    Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri

5.  İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi

6.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri

7.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

8.  İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

9.  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

10.    Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

11.    Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

12.    Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi

13.    Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

14.    Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri

15.    Tapu ve Kadastro müdürlüklerindeki tüm  işlemlerin takibi

16.    Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri

17.    Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti