#
ÇALIŞMA ALANLARI
Haberler

İstinaf Kanun yolunun 20 Temmuz 2016 da yürürlüğe girmesiyle yıllarca dosyalarınızın Yargıtay’dan dönmesini beklemeye son!

 

   İstinaf, bulunduğunuz ilde bulunan yerel mahkemenin kararlarına karşı başvurulan maddi ve hukuki denetimin yapıldığı kanun  yoludur. Hukuk Mahkemesinde İstinaf Yoluna Gidilebilecek Kararlar:

1-Nihai(son) Kararlar(Yargılama devam ederken verilen ara kararlar için istinafa gidilemez.)

2-2017 yılı için 3110 TL nı geçen mahkeme kararları

3-İhtiyati Tedbir, ihtiyati haciz vb kararlar içinde istinaf yoluna gidilir.Temyiz yoluna gidilemez.

 İstinaf Sebepleri: 

Yerel mahkeme kararlarında maddi olaylara ilişkin her türlü yanlışlıklar, usule ve esasa ilişkin hatalı olduğu düşünülen tüm kararlara ilişkin istinaf kanun yoluna gidilebilir.

İstinaf mahkemesi Hakimleri tarafların sunduğu sebeplerle bağlıdır.Ancak kamu düzenine ilişkin bir husus varsa resen inceleme  ve karar verme yetkisine sahiptir.

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi adil bir yargılanma ve etkin bir hukuki yola başvuru bakımından istinaf mahkemelerinin zorunlu görmemektedir.

İstinaf yoluna başvuru kural olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükmün icrasını etkilemez, sadece hükmün şekli anlamda kesinleşmesini önler. Ancak kesinleşmeden icraya konulamayacak olan hükümler istinaf yoluna başvurulduğu takdirde icraya konulamayacaktır. Örneğin kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icraya konulamaz. İstinaf yoluna başvuru hükmün icrasının etkilemese de, İcra ve İflas Kanununun 36. maddesine göre icranın geri bırakılması istenebilir( HMK.m.350)

İstinaf Süresi:

( HMK.m.345) Avukatın istinaf yoluna başvurabilmesi için vekâletnamesinde özel yetkisinin bulunması gerekli değildir İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Süre ilâmın taraflara tebliğinden itibaren başlar. Sürenin elde olmayan nedenlerle kaçırılması halinde eski hale getirmeden yararlanılabilir. İcra ve İflâs Kanununa göre icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür( İİK.m.363). İş mahkemelerinde istinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür( İŞ Mah. K. M. 8).

İstinaf Başvurusunda Harç ve Giderler

5235 sayılı Kanunun 52 maddesi ile Harçlar Kanununa ekleme yapılmıştır. Buna göre Harçlar Kanununun (1) sayılı Tarifesi gereğince Mahkeme Harçları Bölümünde başvuru harcı ile niteliğine göre nisbi ya da maktu karar ve ilâm harcı alınır.

İstinaf Dilekçesi( HMK.m.342)nde bulunması zorunlu unsurlar:

• Başvuran ile karşı tarafın adı soyadı, TC kimlik numarası ve adresleri • Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı soyadı ve adresleri • Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı • Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih • Kararı özeti • Başvuru sebepleri ve gerekçesi • Talep sonucu • Başvuranın ve varsa kanuni temsilci veya vekilinin imzası • Başvuranın kimliği ve imzası ile başvurulan karar yeteri kadar belirtilmiş ise, diğer kayıtlar yazılı olmasa bile başvuru reddedilmeyip, HMK.m.355 çerçevesinde inceleme yapılır.

• İstinaf dilekçesi kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir( HMK.m.343).

• İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda HMK.m.118 hükmü uygulanır. İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir( m.343). Dosya, kararı veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalmaksızın , ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir.